Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden
Ik volg de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV), welke te vinden is;
http://www.schrijftolk.org/schrijftolk/leveringsvoorwaarden-nsv

In aanvulling daarop wat betreft het werken op afstand
Ik ben niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die ontstaat door hacks van applicaties of die door derden en/of wordt veroorzaakt bij het gebruik van digitale communicatiemiddelen bij het vervullen van mijn werkzaamheden.
Bij het tolken van de streaming van een uitvaart zal ik vooraf testen of het geluid op dat moment goed (genoeg) is om te kunnen tolken, de verstaanbaarheid en daarmee de ondertiteling valt of staat bij de goede verstaanbaarheid voor mij als schrijftolk, maar de verantwoordelijkheid ligt daarbij niet bij mij. Uiteraard zal ik daar mijn uiterste best voor doen, zover dit binnen mijn invloed ligt.

Kun je rechten ontlenen aan de tekst van een schrijftolkopdracht?
In het kort: nee.
Aan het eind van de tolkopdracht wist de schrijftolk alle opgeslagen gegevens van de tolksituatie. De schrijftolk overhandigt de tolktekst alleen op verzoek van klanten en slechts als alle partijen daarmee instemmen.
Voor de volledigheid: die tolktekst bevat alleen de gesproken tekst van de gesprekspartner en niet die van de dove/slechthorende klant. Dat is voldoende, omdat de klant zelf waarschijnlijk prima via gesproken Nederlands kan antwoorden. Verder is de tekst alleen bestemd voor persoonlijk gebruik en niet geschikt voor vermenigvuldiging. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. (Zie artikel 4.7 van de beroepscode.)

De schrijftolk kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden, die in de tolktekst staan. Niets uit de tolktekst mag worden verveelvoudigd, ter kennis van derden worden gebracht en/of openbaar worden gemaakt door middel van elektronisch verkeer, fotokopie, druk of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de schrijftolk en alle aanwezigen/betrokken personen.

Klachten?
Heeft u een klacht over mij? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat ik niet goed genoeg getolkt heb? Laat het mij alstublieft weten! Dan kunnen we het samen bespreken.

Klachtencommissie
Sinds 2004 bestaat er een klachtencommissie voor klachten over alle soorten tolken: schrijftolken, tolken Nederlandse Gebarentaal, tolken Nederlandse met Gebaren en tolken vierhandengebaren. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. Meer informatie over de klachtencommissie vindt u hier